cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
Jdi na stránku: 12345Následující
Aktuální stránka: 1 z 5
Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 13.05.2014 17:05

Se souhlasem autora, zveřejňuji pár bodů k zamyšlení ohledně chystaných úprav trati.

Vyjádření občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice

Co radnice zamlčuje o rekonstrukci železnice
Všichni si jistě přejeme, aby proběhla rekonstrukce železnice, která přinese zlepšení životního prostředí v jejím okolí. Bohužel některá řešení prosazovaná současnou radnicí by měla výrazné negativní dopady na okolí, které současné vedení města nevidí nebo spíše nechce vidět. Vzhledem k tomu, že článek o rekonstrukci otištěný v IL 5/2014 je značně tendenční a místy zavádějící, dovolujeme si zde připomenout některé skutečnosti:
• Zrušení přejezdů a tedy předpokládané zrychlení průjezdu městem by přivedlo do Černošic další tranzitní dopravu a to zejména v souvislosti s plánovaným rozvojem okolí jako je obchvat Radotína, obchvat Dobřichovic a Hornbach Chuchle. Tranzitní silniční doprava v obci by měla být zklidňována (obecný trend) namísto zrychlování.
• Souběh přeložky silnice II/115 se železnicí by vytvořil 25m široký, neprostupný betonový kanál procházející obytnou zástavbou nebo okolo ní v délce asi 600m. Tento souběh by byl vzhledem i dopadem na okolí srovnatelný s dálnicí. Je záměrem, že nebyla vytvořena žádná vizualizace tak významného zásahu do krajinného rázu Černošic?
• Případná přeložka silnice II/115 do obytné zástavby podél trati problém nadměrné tranzitní silniční dopravy neřeší, pouze ho přenáší jinam.
• Dokumentace EIA uvádí hlukovou zátěž od železnice po rekonstrukci včetně protihlukových opatření (č.p. 52, den/noc) 69.1/64.4 dB, tedy překročení limitů 60/55 dB pro nové stavby zhruba o 10 dB. Tyto vypočtené hodnoty, ale zcela opomíjejí hluk od uvažované přeložky silnice II/115 (zřejmě záměrné opomenutí). Přeložka silnice s výhledově přes 10 000 vozidel/24h (sčítání 2010: 7867 vozidel/24h), by k již tak výrazně nadlimitnímu hlukovému zatížení přidala dalších 60-70 dB. V případě realizace přeložky by se tak obytná zástavba v okolí souběhu obou staveb (Sadová, Komenského) stala prakticky neobyvatelnou.
• Není pravda, že navrhovaná přeložka silnice II/115 kolem železnice je v souladu s platným ÚP z roku 2010, neboť podle tohoto ÚP je v souběhu s železnicí vedena pouze místní komunikace s tím, že tranzitní doprava bude vedena obchvatem (tunelem). Nutno připustit, že připravovaná změna ÚP již vedení silnice II/115 v nové trase obytnou zástavbou umožňuje díky tomu, že tato změna již nerozlišuje místní komunikace a silnice II. a III. tř. Je to opět záměr tyto zcela odlišné kategorie nerozlišovat?
• Není pravda, že není možno provést rekonstrukci železniční zastávky v případě zachování přejezdů, neboť nástupiště v požadované délce 200m lze případně bez problémů umístit za přejezd směr Praha. Samozřejmě jen pokud bezpodmínečně potřebujeme místo citlivé kvalitní rekonstrukce existující zastávky s vyřezávaným krovem vybudovat uniformní betonové nástupiště s plastovou budkou.
• Případným zrušením železničních přejezdů by byla celá oblast mezi železnicí a řekou odříznuta od zbytku Černošic a stala by se jakýmsi izolovaným ostrovem nedostupným například v případě povodní.
• Proklamované zvýšení bezpečnosti zrušením přejezdů je diskutabilní, neboť trať procházející obcí bez přejezdu v délce 2,5km budou lidé stejně z různých důvodů překonávat úrovňově.
• Zrušené přejezdy nebude již nikdy možné obnovit (nepovolí Drážní úřad) a to ani až bude vybudován skutečný tranzitní železniční koridor jinou trasou a skutečný obchvat obce, což by měla být ona vize, ke které směřujeme, ne tranzitní železniční koridor a přetížená silnice středem obce.

Vyřizuje
MgA. Gerik Císař
Jednatel OS

Re: Optimalizace trati
Autor: Ruda Pivrnec (IP zapsáno)
Datum: 13.05.2014 18:28

Koukám, že paní Capková si po neúspěšném bojkotu konkursu na ředitele snaží spravit si chuť jinde...

Nicméně k uvedeným námitkám (těmto a podobným zastáncům zachování starých pořádků) bych rád uvedl zhruba toto:

- Ať se nám to líbí nebo ne, tranzitní železniční doprava i její průjezdová rychlost se v Černošicích BUDE masivně zvyšovat. To je koneckonců jedním ze smyslů rekonstrukce CELÉHO úseku Praha - Plzeň. Jak by řekl klasik, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat.

- Buď se této vyšší dopravě přizpůsobíme (zrušení přejezdů, atd.) nebo ne, ale pak dlouhá desetiletí poneseme následky. Bylo deklarováno, že čas zavřených závor ve špičce se po rekonstrukci prodlouží cca o 12 minut za hodinu(!). Už dnes často ve špičce stojí auta do půlky Vrážského kopce na jedné straně a ke stavebninám na druhé straně. Po tomto prodloužení času zavřených závor by automobilová doprava zcela zkolabovala (a kouřem stojících aut obtěžovala domy v širokém okolí - to pan Císař nějak opomněl zmínit)

- Vybudování mimoúrovňového křížení proto považuji za jediné smysluplné řešení.

Re: Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 13.05.2014 20:00

Pane originální, jméno ukradené.....

Konkurz jsem nebojkotovala, alébrž velmi účinně komentovala. Komentovala jsem nepravosti přístupu obce ke škole, které s tímto konkurzem souvisejí. Rozhodně jsem nebyla sama a dnes už si to hodně lidí uvědomuje!

Pan Císař i já v té oblasti bydlíme, takže dobře víme... Propustnost závor je stejná jako světelné křižovatky. Navíc, dle vyhlášky se při stání u šraněk mají ztlumit světla a vypnout motor.

Vylévaní množství betonu v břidličném svahu v nejstarší části obce a odříznutí části, byť malé, od zbytku obce je prostě barbarství!

Re: Optimalizace trati
Autor: Ruda Pivrnec (IP zapsáno)
Datum: 13.05.2014 22:05

Každý si asi pod výrazem "účinné komentování" představujeme něco jiného. Historické domnělé křivdy, ať už jsou oprávněné nebo ne, jste měli řešit hned a ne s několikaletým odstupem. Spojování konkurzu např. s dotazníkovou akcí z roku 2011 (plus minus), která se učitelek možná nějak dotkla, je poněkud úsměvné...

A ohledně trati - lidsky trochu chápu, že jako obyvatelé daného místa máte obavy z jakýchkoliv změn. Ale je zcela evidentní, že je v zájmu všech obyvatele tohoto města, aby se mimoúrovňové křížení realizovalo. Bylo by smutné, kdyby se to celé kvůli bojkotu několika místních zarytých odpůrců celé zastavilo. I když v tomto státě je asi možné vše.

Srovnávání propustnosti závor a semaforů je líbivý argument, ale poněkud prázdný - vezměte prosím v úvahu stávající fakta: kolona až u stavebnin plus plánované prodloužení zavřených závor o 12 minus za hod. A kolik je X? Modří již vědí? To je podle Vás cesta, jak "řešit" dopravu v tomto městě?

A ohledně vypínání motoru - jedna věc je vyhláška a druhá realita. Zkuste se někdy v té koloně stavit a podívat se, kolik aut ten motor opravdu vypne. Skoro nikdo. A dýchat to budou, mnohem více než dnes, všichni okolo, včetně vás.

A mimochodem žádná část města odříznuta, barbarsky či nebarbarsky, být nemá - to přeci řeší plánované propojení Kazínské a Radotínské...

Re: Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 13.05.2014 23:00

Propojení Kazínské a Radotínské je ohavný nesmysl, nevratným způsobem zasahující do rázu centra obce. Padnout za oběť by musela další stoletá lípa a domy pod touto plánovanou silnicí by měly v zahradě pilíře betonového přemostění ve výši oken. To je chuťovka!

Řešil také někdo, jak by probíhala taková výstavba? Na některé plochy se totiž nedá dostat jinudy, než z trati - tzn. nebudou jezdit vlaky mnohem více, než při pouhé optimalizaci tratě samotné. Nebo druhá varianta přes soukromé pozemky!

Já ještě pamatuji, kdy shrbená stařenka pěstovala na začátku Komenského ulice pod šeříky růže. Nikdo ji to nenařizoval, prostě chtěla. Mělo to lidský rozměr. V tom místě by se otáčela auta jedoucí od Prahy, mířící ke kostelu. Moc pěkná představa!

Vylévání betonu v takovéto míře mezi stoleté vily a případné vyvlastňování pozemků a nevratné změny v krajinném rázu rekreační oblasti na okraji CHKO je jenom barbarství, sobectví a nic jiného.

Re: Optimalizace trati
Autor: Ruda Pivrnec (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 10:58

smiling smiley) Paní Capková, mě by se také velmi líbili představa malebné vesničky, kde po mlatových cestičkách projde pár zbloudilých cestovatelů za den, kde stařenky sázejí růže okolo cest, kde děvčata v krojích vijí věnce z lučního kvítí a kde každého příchozího návštěvníka místní vítají chlebem, solí a zpěvem. Sborovým.

Z pohledu takové vesničky je jistě jakákoliv nová stavba silnice nebo dokonce kolejí pro železného oře barbarství.

Bohužel takovou vesničku už dávno nemáme... A buď budeme žít v iluzích, že jí máme pořád, anebo si uvědomíme REALITU. Tuto realitu (7000 obyvatel jen Černošicích plus strmě rostoucí počty obyvatel v celém údolí Berounky, narůstající intenzita dopravy vlakem i automobily) nemůžeme změnit, můžeme se jí jen přizpůsobit. Každá nová stavba se někomu nelíbí a v tomto případě je prospěch pro všechny občany naprosto zřejmý.

Pokud současné plány kritizujete, měla byste navrhnout alternativní řešení. Zachování stávajícího stavu by pro Černošice dlouhodobě bylo malou katastrofou.

Re: Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 11:44

Inu dobrá!

Navrhuji úpravy, které nezdevastují tvář obce a nerozkrojí ji na díly. Tedy úpravy, které budou optimalizovat trať, bez přidaných staveb navržených obcí a bez rušení současného křížení, což je možnost kterouˇdráhy též připouštějí. Taková možnost totiž umožňuje např. ovládání šraněk mašinfírou. Navrhuji abychom ze svého městečka chlubícího se památnými vilami i jinou cennou historií, o které z Vašeho vyše uvedeného žánrového vykreslení, zřejmě víte pramálo, nedělali dobrovolně tranzitní místo. Protože tento přístup je zastaralý a moudré obce od něho upoštějí.

Re: Optimalizace trati
Autor: Dýfí (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 11:48

Víceméně souhlasím s paní Capkovou i když tomu vůbec nerozumím. Vedení obce by se mělo podle mého snažit zasazovat o snižování hlukového zatížení. Např. někde lobovat nebo jednoduše alespoň vyjádřit nesouhlas se zintenzivňováním projíždějících vlaků a ne hned "jásat", co z toho projektu město bude mít. Já vám řeknu co z toho město bude mít - víc vlaků, víc spěchu, víc hluku, víc stresu... Také nejsem fanoušek třetí koleje v Mokropsech...

Co se týče železničních přejezdů - neumím posoudit, ale mám je rád smiling smiley Nicméně jako obyvatel nedaleko Mokropeského nádraží je nesmírně ubíjející slyšet každých 5 minut cinkání závor, které je velmi hlasité (řekl bych zbytečně) a také poměrně dlouhé (cca 30s). Pokud by to šlo omezit, bylo by to hrozně fajn...

Co se týče protihlukových stěn, které byly zamítnuty - Osobně bych s nima problém neměl. V Černošickém měsíčníku byla nějaká montáž, jak by to údajně vypadalo. Já si myslím, že by snad mohly být částečně průhledné. Nesouhlasím s argumentem, že takové stěny jsou k ničemu, že jen odrážejí hluk jinam, jak bylo uvedeno. Proč by se jinak stavěly? Je potřeba si uvědomit, že trať vede téměř středem obce a už teď je hlukové zatížení projíždějících vlaků extrémní a v některých místech bych neváhal použít slovo terorizující (hlavně pro obyvatele poblíž trati)... Zkrátka si myslím, že v případě Černošic by nějaký druh protihlukových stěn byl rozhodně na místě...

Rád bych se vyjádřil i k budovanému parkovišti před nádražím v Mokropseh. Nesouhlasím s ním. Obec by se především měla zasadit o zklidňování života a možná i propagaci zdravějšího životního stylu a ne podporovat automobilovou dopravu kvůli 90 jedincům a pár set metrům chůze a plundrovat kvůli tomu veřejnou zeleň...

Když už jsem v té kritice, u železničního mostu na Všenorské straně chybí cedule "cyklisto sesedni z kola". Sám rád jezdím na kole, ten most pochopitelně také rád na kole přejedu rychleji, ale pokud někoho na mostě vidím, tak z toho kola sesednu, abych mu prokázal úctu, nevytvářel v něm nějaké napětí, že mi musí uhnout a neohrožoval ho. Spoustu cyklistů na něco takového naprosto arogantně prdí a jezdí si po mostě i cyklostezkách jako po závodní dráze, takže by bylo fajn ceduli doplnit, aby se nemohli vymlouvat...

Jako nadšenému pozorovateli noční oblohy mi též vadí masivní výstavba lamp veřejného osvětlení v posledních letech, mnohdy jen pár metrů od sebe, které značně přispívají ke světelnému smogu a kradou nám tmu, ale to už je jiná kapitola... Osobně bych doporučoval investovat raději do laviček smiling smiley

Re: Optimalizace trati
Autor: Ruda Pivrnec (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 12:19

Zachování současných přejezdů znamená kolaps automobilové dopravy v Černošicích a mraky kouře ze stojících a popojíždějících aut. Tento fakt nějak odmítáte slyšet, tak ho opět píši znovu. Navrhujete tedy v zásadě stávající stav zakonzervovat. Vedení města a SŽDC tuto variantu označují "natřeme lavičky".

Ovládání šraňěk mašinfírou je samozřejmě úplný nesmysl, to je proti všem myslitelným bezpečnostním normám.

Jinak vyjádřit nesouhlas se zvyšováním intenzity vlaků město určitě může, ale nemá nejmenší šanci to ovlivnit. Opravdu si myslíte (Dýfí) že dráhy nevypraví rychlík z Prahy do Plzně a dále do Německa, protože jim přišel dopis z jedné průjezdní vesnice na trase, že by místní obyvatelé rádi trochu více toho klidu a méně stresu...?? smiling smiley

Re: Optimalizace trati
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 14:31

"Ovládání šraněk mašinfírou" je možné, avšak má smysl na tratích D3 (tzv. kozí dráhy), když vlak stojí ve STANICI, na jejímž odjezdovém zhlaví je přejezd. Na šíré dvojkolejné trati je to čirý nesmysl.

Eliminace obou černošických přejezdů nemá dobré řešení, jen několik více či méně špatných. Pokaždé totiž rozdělí Černošice na dvě části a obyvatelé "pod dráhou" jistě budou rádi objíždět... Rovněž hluková zátěž v části souběžného vedení trati 171 a silnice II/115 bude veliká, ve špičkách pak DĚSIVÁ. Hluk projíždějících vlaků by měl výrazně snížit nový, tzv, "koridorový" svršek, který má pružné upevnění kolejnic k pražcům.

Průběh stavby během plánované přeložky silnice do společného koridoru s tratí jitě přinese problémy s ujížděním svahu a praskáním domů a plotů. Za sebe bych přivítal vytěsnění TRANZITNÍ dopravy do tunelového obchvatu, ale je mi jasné že toto řešení není politicky a finančně průchodné. Bydlím u té silnice nahoře Na Vráži a o hluku a smradu z provozu vím svoje.

Ještě maličkost - sesedání z kola je úřednická mantra, nemající praktického přínosu na lávce Mokropeského mostu, naopak situaci zhoršující. Dýfí doporučuji praktický pokus, a sice míjení dvou dospělých mužů, vedoucích kola na lávce. Pak zkusit mnou používanou variantu, že cyklista jedoucí ze Všenor zastaví opřen o zábradlí a cyklista jedoucí do Všenor pomalu projede. Není to úplně dobré řešení, ale to dobré (rozšíření a napřímení lávky) je časově i finančně bohužel v nedohlednu...

Re: Optimalizace trati
Autor: x (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 19:10

Mašinfíra bude ovládat šrańky :-)) zastaví, zatočí klikou, projede, zastaví, zatočí klikou, odjede.
Při vší úctě k paní učitelce, už chápu, proč ze škol leze, to co leze.

Re: Optimalizace trati
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 19:32

pokusím se zvýšit povědomí obyvatelstva o "ovládání šraněk fírou".
Ten dobrý muž má stejnou klíčenku, kterou si otevíráte garáž a tou vyšle povel k uzavření přejezdu (jen když STOJÍ v NEOBSLUHOVANÉ stanici, ve které je na zhlaví přejezd v jeho směru odjezdu) a ČEKÁ. Na rozsvícení tzv. přejezdníku (návěstidlo), který mu povolí další jízdu (když se předtím předpisově spustila výstraha a bezpečně se odečetl uplynulý čas, stanovený pro průjezd nejdelšího a nejpomalejšího vozidla). Pak se fíra rozjede a po projetí přejezdu se tento automaticky otevře. Na kozí dráze to má výrazně plusový účinek, na dvojkolejné, dispečersky řízené trati s obsazenými stanicemi je to TOTÁLNÍ nesmysl!

Re: Optimalizace trati
Autor: MichalT (IP zapsáno)
Datum: 14.05.2014 22:25

Jen bych dodal pro příznivce pěkných betonových, nebo (první týden průhledných) skleněných stěn, aby si udělali výlet do posázaví (nejlépe vlakem) a prohlédli si obce srovnatelné s Černošicemi, rozdělené ve dví. Tam získate přesnou představu, jak to bude s PHS vypadat u nás. Pěkné jsou třeba Kolovraty, Uhříněves nebo Čtyřkoly. A Strančice, to je také pěkné dílo s tamějším nadchodem.
A pak pro srovnání, jak také může vypadat protihluková bariéra, si zajeli do Hlubočep do ulice Hlobočepské, cca pod železniční viadukt, kde je téměř stejně účiná bariéra, která - přestože je na vysokém náspu - je celkem nenápadná.
Ono nakonec po opravě kolejí zjistíte, že nejvíc randálu budou dělat ventilátory hnacích vozidel a klimatizace City Elefantů, což by odhlučnil pouze uzavřený prostor kolem celé trati.

Re: Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 15.05.2014 10:23

Děkuji za vysvětlení ovládání šraněk, uznávám, že jsem přestřelila, byla jsem uvedena v omyl.

Na ostatním z toho co jsem řekla trvám!

Jsem opravdu ráda, že jsem panu x potvrdila, že učitelé jsou stádo pitomců, které vpodstatě kazí ty jinak geniální děti. Neomylnost pedagogů je mýtus a nesmysl, jako ty moje šraňky ovládané mašinfírou. To ovšem neznamená, že nemohu mít vlastní názor a vyslovit ho. Narozdíl od Vás se pod něj podepíši!

Re: Optimalizace trati
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 15.05.2014 10:45

Pro MichalT: ventilátory chlazení, klimatizace a výfuky hnacích vozidel nezávislé trakce rambajz dělají. A k tomu nutno přidat rambajz souběžné automobilové dopravy mezi Penys marketem a Monopolem. Přetížený mix z betonárky, stoupající z podjezdu vydá za jeden klimatizující Elefant, pravda v trochu jiném kmitočtovém spektru. Stejně jako motorka za letní noci, rozdrážděna na 10000 ot/min.

Bude to ještě hodně vypjaté a je otázkou, zda další zahuštění vlakové dopravy za ty problémy stojí. Také myšlenka odstranění automobilových kolon ve špičce není úplně čistá - kolony se přesunou na radotínský přejezd...

Re: Optimalizace trati
Autor: MichalT (IP zapsáno)
Datum: 15.05.2014 12:23

Ano, ale já neřešil silnici ani železnici. Jen jsem řešil ty protihlukové zdi. Prostě takovéto zdi prostředkem Černošic nechci:
Srovnej zde:
[www.google.com]
[www.google.com]
Pro představu jak by mohla vypadat Dr.Jánského (objektiv street view je ve výšce 3m, čili zdi se zdají být nižší než ve skutečnosti jsou).
[www.google.com]

A oproti tomu toto:
[beta.mapy.cz]
Což také není žádná nádhera, alespoň to má rozumnou výšku.

Re: Optimalizace trati
Autor: Pavel Bláha (IP zapsáno)
Datum: 15.05.2014 14:41

Dobrý den všem,
vidím, že se diskuze pěkně rozjela. Jsem rád, že je aktivní. Horší je to už s počtem osob, které něco přispívají do diskuze.

Upřímně řečeno problematika je velice složitá. O to horší je, že komunikace ze strany města byla skutečně jen dle zákona. Sic pan starosta se bude ohánět 3 schůzkami s občany....za 4 roky...
Tím chci říci, že tato komunikace měla probíhat dávno před tím, než město přijalo nový územní plán. Do té doby o tom podle mého názoru vůbec nechtělo komunikovat (opět zde může padnout námitka, že to není chyba současného vedení....každé vedení však přijímá zodpovědnost za všechny podřízené aktivity...i ty historické...a je povinen s tím něco dělat. Zde s to však vedení hodí, kór když vinu může shazovat na někoho jiného, že :-)).

Musím souhlasit s paní Čapkovou. Černošice mají určitý kulturní a historický ráz. Kdo to neví, že si neuvědomuje, tak ať se zamyslí sám nad sebou. Tento ráz samozřejmě můžeme změnit. Měnit se dá úplně všechno. Otázka ale je, jestli to opravdu občané chtějí. Copak se plno lidí nepřistěhovalo do Černošic protože je to klidnější oblast, která je ovšem v blízkosti Prahy? Jsou tedy na vesnici (omlouvám se, ale jako starousedlík vnímám Černošice furt jako vesnici) :-) a přitom to mají 20 min. na Václavák. Když by chtěli bydlet v asfaltově betonové loby tak by asi bydleli někde v Praze, né?
Zajímalo by mě pane "Ruda Pivrnec" jestli by jste stál za svým názorem, kdyby jste u tratě bydlel vy. Chtěli Vám vykoupit část zahrady a další část zničit při realizaci nové silnice, po které by Vám kolem baráku jezdily desítky aut? Zamyslete se a upřímně si na to odpovězte.
Je mi jasné, že sem to nenapíšete...kór když se podepisujete "Ruda Pivrnec". Každopádně se už laskavě podepište svým jménem, nebo si začnu myslet, že jde o "one to one" komunikaci města pod vymyšleným jménem.

Vše již nyní řeší poměrně hodně lidí, kterých si rekonstrukce buď týká či jim není lhostejno jak budou Černošice vypadat i fungovat. Držím palce, ať se nalezne společná cesta a při nejhorším, ať se vybere to nejmenší "zlo".

Mějte se, Bláha.

Re: Optimalizace trati
Autor: Jan Liška (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 09:57

Dobrý den všem,

dovolím si být stručný, protože vše podstatné, co bych chtěl k tématu uvést, shrnul Ruda Pivrnec. Jeho příspěvky doplním podpisem starousedlíka, který by na rozdíl od některých ostatních diskutujících chtěl žít v městě s fungující infrastrukturou.

Kvůli tomu jsem ochoten do budoucna obětovat vyřezávaný krov architektonicky cenné nádražní budovy, prastarou padesátiletou lípu u malého přejezdu, a s těžkým srdcem i šeříkové keře v ulici Komenského.

JL

Re: Optimalizace trati
Autor: . (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 10:31

Věčné dilema - jsou Č. vesnicí či městem?

Je lepší zachovat malebnost vesnického rázu (popř. zahradního mestečka) s mnohými nedostatky či z nich vytvořit moderní předměstí Prahy s náležitým luxusem na úkor té malebnosti?

Slovo do pranice :-)

Každopádně to bude asi pěkný binec kolem trati několik let a ztížená vlaková doprava, nebo ne?

podepsán: Hlas lidu :-)

Re: Optimalizace trati
Autor: xxx (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 10:37

Jak to tak pozoruji, tak ze mi zdá, že jde o klasický boj "místních" proti zbytku obce. Ti "místní" jsou v daném případě lidé mající domy u trati, kteří bojují proti všemu novému, protože se bojí změny. Celý zbytek města naopak na tu změnu čeká. Je to trochu jak z Cimrmana... koupil si hospodu a pak se divil, že mu tam chodí lidi. Kopili si barák hned u trati a pak se diví, že tam jezdí vlaky.

Tak je to poslední dobou se vším, v Mokropsích bojují proti třetí koleji, v Husovce bojují proti ploše pro školku, u pláže bojují proti stánku, u parkoviště bojují proti novému parkovišti, ve střední bojují proti Otománku, z ulic, kde jsou kontejnery, bojují proti kontejnerům, lidé od kostela bojují proti otočce autobusu...

Je to trochu smutné, jak si všichni zuby nechty brání vlastní zahrádku a co se děje za jejich plotem je jim ukradené, i kdyby to bylo pro zbytek obce sebeprospěšnější. Tím nechci říct, že by město mělo na zájmy těchto menšin kašlat, v rámci možností je určitě dobré s nimi komunikovat a vyjít vstříc, ale není přeci možné jejich zájmy zcela upřednostnit před ostatními!!

Re: Optimalizace trati
Autor: Jan Liška (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 11:05

to triple X:

Mám podobný pocit, ikdyž se domnívám, že občanská angažovanost je mimořádně přínosná v jakékoli formě. Proto si vážím i příspěvků paní Capkové, přestože hluboce nesouhlasím skoro se vším, co zde napíše. A ty různé petice, které zmiňujete - také jich pamatuji možná už desítky. Podle mého názoru většina z nich byla motivována čistě sobeckými zájmy zainteresovaných osob. Já proti tomu nic nemám, máme přeci volené zástupce, kteří podobné aktivity posuzují a rozhodují o jejich relevanci.

JL

Re: Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 12:09

Pane xxx!
Problém je, že v oblasti, kde bydlím, je z 19 domů 17 obsazeno původním obyvatelstvem! Takže žádné překvápko, koupil jsem si dům u trati, se nekoná. V mém domě, kromě mé rodiny nikdy nikdo jiný nebydlel a stojí tam od roku 1908. Všichni jsme investovali do našich nemovitostí a nyní se bráníme jejich znehodnocování!

Re: Optimalizace trati
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 12:19

Jene Liško! Abychom si to zcela ujasnili - lípu i budovu zastávky nechť vezme čert, to je skutečně zástupná prkotina. Ale řev klimatizace elefanta řady 471, stojícího pár metrů od baráku je opravdu nesnesitelný. Doporučuji vyzkoušet v teplém létě "na vlastní uši" třeba v Řevnicích (mají tam cca 15-ti minutový obrat). Rovněž provoz po II/115 v úrovni oken je lahůdka pro opravdu jemné šmekry. Kdyby sis sednul na zahrádku "viladomu" ve Vrážských serpentinách v létě v pátek odpoledne, tak bys měl mnohem přesnější představu o tom, co ti připadá jako "brzda rozvoje infrastruktury".
Bydlím nahoře na Vráži, takže mě se to osobně nedotkne. Ale ty lidi zcela chápu. To úžasné "Centrum Vráž" mi rambajz z II/115 posílá odrazem do oken...

Re: Optimalizace trati
Autor: Pavel Bláha (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 13:40

Fakt mě baví, jak někteří jedinci stále opakují, že potřeby většiny převažují nad potřebami většiny. Čeho se vzdáváte vy, když to stále opakujete dokola?
Ano, je to možná sobecké. Je to všem také logické. Lidé prostě hájí svá práva. Práva na majetek, na neznehodnocování ceny svých nemovitostí a na stejně kulturní bydlení jako asi bydlíte vy....patrně daleko od nádraží...a patrně jezdíte do práce autem (sami, že) a proto Vás štve, když musíte zastavit u šraněk. Hlavně když se vracíte z práce, že. To už chce být každý doma a na just spadnou šraňky. To pěkně na...., že.
Laskavě si ale uvědomte, že Vaše práva končí tam, kde začínají práva druhých.
A také bych byl velice rád, kdyby se tu přestalo řešit, že to nechtějí jen starousedlíci, kteří se bojí změn. Lidé, kterých se to bezprostředně týká, se bojí o své majetky a o to jak hůře se jim bude žít. A je úplně jedno, jestli tu žili již před třiceti lety nebo koupili dům před pěti.
Očekával bych, že zde bude více variant jak řešit náročnou dopravu ve městě. Jsme „průjezdovým“ městem, takže to bude jen horší a horší. Podívejte se na Radotín. Má také průjezdovou cestu a řeší možnosti obchvatu. Jasně, plno „chytráků“ zde bude opět vykřikovat jaká je to hloupost. Zamyslel se ale nad tím někdo? Skutečně tuto možnost posoudil nějaký odborník? A jaké byly další varianty jak řešit dopravu v Černošicích? Jaké jsou argumenty, proč zrovna tato jediná varianta je skutečně ta nejlepší? Tohle má být ale práce právě těch volených zástupců. A podle mě je nutné, aby i ostatních možnost veřejnost informovali. Nicméně pokud si někdo ulehčuje práci a ani se nezamyslí nad jinými možnostmi….nemá tam co dělat!
Bláha.

Re: Optimalizace trati
Autor: . (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 14:42

jejda jejda, pan Bláha nám tu začíná rozebírat, jak asi uvažuje podle něj typický obyvatel třeba Vráže a jak asi jezdí do Prahy a z Prahy. To je opravdu hodnotná úvaha.

Člověk nemusí být einstein, aby viděl, že v daném prostorovém uspořádání žádná jiná varianta mimoúrovňového křížení není....

Re: Optimalizace trati
Autor: Pavel Bláha (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 16:17

Vskutku mě těší podobné poznámky anonymních autorů. To se bojíte nebo stydíte? :-)

Re: Optimalizace trati
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 16:30

Vážení diskutující, nabídl někdo občanům dotčených rekonstrukcí tratě nějakou kompenzaci? Především těm, jimž hrozí majetková újma. Byl jsem na setkání ohledně dráhy v Clubu Kino a tam o takovém řešení sporu nepadla ani zmínka, ačkoliv bylo jasné, že o majetek půjde především.
M.S.

Re: Optimalizace trati
Autor: jakub špetlák (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 17:30

Je vcelku příznačné, jak se diskuse na podobná témata dostanou velmi rychle do roviny dotčení versus nedotčení, ne vinou dotčených, a podstata a věci je odsunuta, diskuse se posune do vtipů a cynických narážek. Uznávám, že toto fórum je pro to vhodné, ale na druhou stranu jiná diskuse k tématu není.

Začněme trochu optimisticky, projekt mostu zde [www.mestocernosice.cz]

Řešení v Černošicích je z nouze ctnost. MUK samo o sobě asi problémem není a zatím není lepší řešení, ale podélný profil přeložky II/115 je děsivý, zrušení obou přejezdů je také špatně a propojení Zd. Lhot s Radotínskou je vyšlismus v pravém smyslu slova (zvláště když starosta vytrvale prohlašuje, že zde bude regulovaný provoz –nákladně zde vybudujeme most a cestu abychom po nich nemohli jezdit..??). K tomu, že místo bude ohyzdné, se vyjádřili jiní. Nyní není účelné, abych se rozepisoval o celé trati.

Zatím na mě projekt dělá dojem, že zlepší tranzitní dopravu (jak auta, tak nákladní vlaky a rychlíky), ale místní dopravu (auta, kola, pěší) zhorší. O tom jestli se zlepší obslužnost osobáky, rozhodují i jiné parametry, ale představa S-Bahn do Černošic je iluzí. Jestli se zvýší tranzitní doprava (MUK, obchvat Radotína, spojka na R4…oproti tomu šraňky v Dobřichovicích a třeba nějaké nové omezení ve Všenorech), což se dá předpokládat, tak optimalizace trati dopadne i na Vráž.

Takže přínos pro Černošice je diskutabilní a my o něm moc nediskutujeme. Se SŽDC se zmůžeme na konstatování „…..Investor nicméně dosti vstřícně přistupuje k požadavkům a potřebám města…..“. Kdo byl na veřejném projednávání, s tímto souhlasit nemůže.

SŽDC není v jednoduché situaci a mám pocit, že z ní město neumí moc těžit, inspirace by se našla.

Dobrou zprávou jsou podzimní komunální volby – ty zajisté přinesou více pozornosti i k tomuto tématu :-)

Re: Optimalizace trati
Autor: M. Capková (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 19:41

Pane Špetláku, děkuji!

Vás bych ráda poznala. Je to úleva, číst Váš text!

Re: Optimalizace trati
Autor: honzak (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2014 19:52

"Člověk nemusí být einstein, aby viděl, že v daném prostorovém uspořádání žádná jiná varianta mimoúrovňového křížení není...."
SŽDC před lety prezentovala variantu "velbloud", kdy se stávající přejezdy změnily na podjezdy tím, že trať nastoupala (a dostala se lidem do oken 1. patra)a v Mokropsech brutálně vyklesala na niveletu mostu. A zrušily by se VŠECHNY úrovňové přejezdy až do Řevnic. Že to je kravina? Ano je, ale jen o málo větší než navrhovaný souběh... On totiž podjezd u Penysmarketu musí být plnoprofilový pro hasičské vozy, což nebude vůbec snadné postavit.
Znova opakuji - problém nemá dobré řešení, jen několik špatných. A nejsem si vůbec jistý, že bude zvoleno to nejméně špatné. V 21. století by neměl být TECHNICKÝ problém udělat animované vizualizace všech řešení, a to včetně hluku. Nemuselo by to ani stát majlant, 2 - 4 diplomky by to měly zmáknout.
Závěrečná otázka - kdo stojí za požadovaným 10-ti minutovým špičkovým taktem budoucích mokropeských "šatlů"?

Jdi na stránku: 12345Následující
Aktuální stránka: 1 z 5


Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.