cernosice.org :  Černošice
Diskuzní fórum občanské společnosti v Černošicích 
pravidla pro vydávání IL
Autor: d.gottelova (IP zapsáno)
Datum: 11.01.2011 18:38

Jak jsem slíbila, dávám k diskusi návrh Pravidel pro vydávání IL tak, jak budou předložena na zasedání zastupitelstva 20.ledna. Vaše komentáře?
DG

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ INFORMAČNÍCH LISTŮ MĚSTA ČERNOŠICE

Článek 1 - základní ustanovení
1. Vydavatelem novin je Město Černošice.
2. Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod číslem MKČR 14138.
3. Noviny jsou vydávány zpravidla v nákladu 2 600 ks.
4. Noviny jsou vydávány zpravidla 1 x měsíčně a v každém čísle je uveřejněna uzávěrka dalšího čísla.
5. V případě mimořádné události a odůvodněné potřeby může být vydáno mimořádné číslo novin.
6. Noviny jsou distribuovány zdarma do schránek černošických občanů.
7. Distribuci zajišťuje redakce.

Článek 2 - Tématické zaměření a obsah novin
1. Město Černošice vydává noviny za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní, vyvážené a nestranné informace týkající se politického, společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě, informace o činnosti městského úřadu, vytvořit přiměřený a spravedlivý prostor pro presentaci názorů všech zvolených představitelů města a výměnu názorů občanů.
2. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel.
3.Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

Článek 3 – Redakce
1. Vydávání novin řídí redaktor, kterého jmenuje rada města.
2. Redaktor je nezávislý na radě města, zastupitelstvu města a pracovnících městského úřadu.
3. Redaktor je při tvorbě IL vázán těmito Pravidly.
4. Redaktor:
a.Odpovídá za zpracování a včasné předání předlohy novin grafikovi
b. Odpovídá za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.
c.Zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnost místní samosprávy a městského úřadu, o činnosti školských, kulturních, sportovních a jiných zařízení ve městě a dalších organizací, institucí, spolků a sdružení ve městě působících v souladu s Článkem 2.
Článek 4 – Redakční rada
1. Je zřizována zastupitelstvem města.
2. Jejím hlavním úkolem je kontrola dodržování Pravidel pro vydávání IL. Pokud redakční rada zjistí porušení Pravidel, navrhne redaktorovi nápravná opatření. O této skutečnosti je redakční rada povinna informovat radu města. Dle potřeby může redakční rada navrhovat úpravy Pravidel pro vydávání IL, které předkládá Zastupitelstvu ke schválení.
3. Má lichý počet členů, minimálně 3, maximálně 7.
4. Zastupitelé ani zaměstnanci městského úřadu nesmí být členy redakční rady.
5. Práce v redakční radě není honorována.

Článek 5 – Zveřejňování příspěvků
1. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
2. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
3. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků zveřejněny, budou následně zveřejněny na webových stránkách města www.mestocernosice.cz v sekci Informační listy.
4. Pro všechny články uveřejněné v IL platí:
a. Redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoby odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání novin bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle novin bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání novin.
b. Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadáno jen jeho část, pak této části, z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c. Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání novin
d. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autor nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky
e. V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
e1. diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení náboženství či víry
e2. týkající s soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou
e3. postrádající identifikaci pisatele (anonymy)

Článek 6 – Prostor pro politickou polemiku
Nejméně ½ strany každého vydání bude určena pro politickou polemiku nad aktuálními problémy. Každé politické uskupení, které má zastoupení v Zastupitelstvu města, bude mít možnost se vyjádřit k jakýmkoliv záležitostem souvisejícím s problematikou řešenou v Zastupitelstvu města.

Článek 7 – Prostor pro názory čtenářů
1. V každém vydání bude předem avizováno téma, resp. témata pro diskusi, které/á je/jsou pro Černošice strategické/á nebo vyžaduje/í vysoké náklady.
2. Každému tématu bude věnováno minimálně ½ strany příspěvkům čtenářů a to v poměru, v jakém dojdou do redakce.

Článek 8 – Inzerce
1. Inzerce se v novinách zveřejňuje zpravidla za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví rada města v Ceníku.
3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
4. Jako placená reklama nejsou přijímány osobní příspěvky občanů.
5. Podíl inzerce na celkovém rozsahu IL nesmí překročit 20%.

Článek 9 – Příprava vydání novin
1. Příspěvky určené ke zveřejnění v novinách a inzerci shromažďuje redaktor jednak přímo a jednak prostřednictvím odboru kanceláře starosty Městského úřadu Černošice.
2. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15. den v měsíci do 12 hodin. V případě, že tento den vychází na víkend či svátek, je dnem uzávěrky první následující pracovní den do 12 hodin. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
3. Z příspěvků, které byly předány, stanoví redaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.
4. Po vydání je aktuální číslo novin zveřejněno na webových stránkách města Černošice.

Článek 9 – Financování novin
1.Náklady na vydávání novin jsou hrazeny z rozpočtu města.
2. Platby za zveřejnění inzerátů a výnosy z prodeje novin jsou příjmem města.

Zásady pro vydávání Informačních listů města Černošice schválilo Zastupitelstvo města Černošice dne ……..usnesením č………….. Schválené zásady nabývají účinnosti dnem schválení.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 11.01.2011 22:00

Ahoj, zdá se mi to pněkud složité, nicméně pár poznámek (označeno ***):

Článek 1 - základní ustanovení
6. Noviny jsou distribuovány zdarma do schránek černošických občanů.

*** Noviny jsou do schránek černošických občanů distribuovány za úplatu z veřejného rozpočtu města.

7. Distribuci zajišťuje redakce.

*** Za distribuci je zodpovědná redakce.

Článek 3 – Redakce
4. Redaktor:
a.Odpovídá za zpracování a včasné předání předlohy novin grafikovi
b. Odpovídá za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.

*** Odpovídá komu?

Článek 4 – Redakční rada
5. Práce v redakční radě není honorována.
*** Tento bod není v souladu s honorováním členů odborných komisí.

Článek 8 – Inzerce
5. Podíl inzerce na celkovém rozsahu IL nesmí překročit 20%.
*** Proč? Tento limit nedovolí zlevnit vydávání I.L. Jak se bude inzerce selektovat v případě, že poptávka překročí 20% ?

Článek 9 – Financování novin
1.Náklady na vydávání novin jsou hrazeny z rozpočtu města.

*** Vydávání novin je hrazeno z rozpočtu města. Výše ročního příspěvku na vydávání novin podléhá schválení zastupitelstvem v rámci struktury veřejného rozpočtu obce jako jeho samostatná kapitola.

Hlavní moje otázky, aby tedy bylo zcela jasno:
Komu je odpovědný redaktor?
Komu je odpovědná redakční rada?
Kdo a na základě čeho odvolává redaktora z funkce?

Díky za odpověď M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 11.01.2011 22:22

Zapomněl jsem, takže ještě toto:

Článek 1 - základní ustanovení

*** Na základě tiskového zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) odpovídá za obsah vydavatel.

M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 00:14

Raději jsem to celé předělal:-)

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ INFORMAČNÍCH LISTŮ MĚSTA ČERNOŠICE

Článek 1 - základní ustanovení
1. Vydavatelem novin je Město Černošice.
2. Vydávání novin se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb. - zákon ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
4. Noviny jsou vydávány zpravidla v nákladu 2 600 ks.
4. Noviny jsou vydávány zpravidla 1 x měsíčně.
5. V případě mimořádné události a odůvodněné potřeby může být vydáno mimořádné číslo novin.

Článek 2 – Příprava vydání novin
1. Příspěvky a inzerci shromažďuje pověřený redaktor jednak přímo a jednak prostřednictvím odboru kanceláře starosty Městského úřadu Černošice.
2. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15. den v měsíci do 12 hodin. V případě, že tento den vychází na víkend či svátek, je dnem uzávěrky první následující pracovní den do 12 hodin. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
3. Noviny jsou do schránek černošických občanů distribuovány za úplatu z rozpočtu města.
4. Za distribuci je zodpovědný vydavatel.
5. Po vydání je aktuální číslo novin zveřejněno na webových stránkách města Černošice.

Článek 3 – Financování novin
1. Vydávání novin je hrazeno z rozpočtu města. Výše ročního příspěvku na vydávání novin podléhá schválení zastupitelstvem města v rámci struktury veřejného rozpočtu obce jako jeho samostatná kapitola.
2. Platby za zveřejnění inzerátů jsou příjmem města.
3.Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

Článek 4 – Koncepce obsahu
1. Město Černošice vydává noviny za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní, vyvážené a nestranné informace týkající se zejména společenského, kulturního, sportovního, politického a dalšího dění ve městě a informace o činnosti městského úřadu. Vydavatel též poskytuje prostor pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů města a pro výměnu názorů občanů.
2. Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel.

Článek 5 – Pověřený redaktor
1. Vydávání novin řídí pověřený redaktor, kterého jmenuje / odvolává rada města. Pověřený redaktor je odpovědný vydavateli.
2. Pověřený redaktor je při tvorbě IL vázán pravidly pro vydávání Informačního listu Černošice, tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti, autorský zákon atd.)
3. Pověřený redaktor zajišťuje náplň pravidelných rubrik v souladu s koncepcí obsahu (viz. článek 4), odpovídá vydavateli za zpracování a včasné předání předlohy novin grafikovi .
4. Odpovídá za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.

Článek 6 – Výbor pro informace
1. Je zřizován zastupitelstvem města.
2. Dohlíží na dodržování Pravidel pro vydávání IL. Pokud Výbor pro informace zjistí porušení Pravidel pro vydávání I.L., navrhne pověřenému redaktorovi nápravná opatření. O této skutečnosti je výbor povinen informovat zastupitelstvo města. Dle potřeby může výbor pro informace navrhovat úpravy pravidel pro vydávání IL, které předkládá zastupitelstvu ke schválení.
3. Výbor má lichý počet členů, minimálně 3, maximálně 7.
4. Zaměstnanci městského úřadu nesmí být členy výboru pro informace.

Článek 7 – Zveřejňování příspěvků
1. Zveřejňování příspěvků se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb. - zákon ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
2. Příspěvky postrádající identifikaci pisatele (anonymy) nebudou zveřejněny.

Článek 8 – Inzerce
1. Inzerce se v novinách zveřejňuje zpravidla za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví rada města v Ceníku inzerce
3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
4. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobým mravům.

Pravidla pro vydávání Informačních listů města Černošice schválilo Zastupitelstvo města Černošice dne ……..usnesením č………….. Schválená pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.Upraveno 8 krát. Naposledy upravil Michal Strejcek (12.01.2011 00:54)

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: tramp (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 01:35

no ty kráso! Fajn... no a kde je změna? prostě radniční info plátek, jako fšude jinde, režíruje rada, poslouchá redaktor a dál?! To u nás v Liščí stezce, kam přispívá i Starý jezevec je to jinak, jak? No možná že i bude vycházet zde, pracovní název neřeknu, máme těch sto dnů, že kamarádi .)

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 01:52

Je to A4.
M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: tramp (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 02:13

no vydíš, A4... a kdy to vyjde?!

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: nechápavý občan (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 09:33

Jen nějak nechápu, když městská kasa zeje prázdnotou, proč je ten plátek vydáván celý na křídovém papíře a celý pěkně barevně vyveden. Nebo je v dnešní době jedno, zda je časopis takto honosně vybarven či nikoli?
Myslím, že pro potřeby informovanosti občanů by stačilo i skromnější vyvedení. Myslím, že se nemýlím, když se domnívám, že v obci je mnoho důležitějších problémů než je barevná úprava tohoto plátečku.

A co se týká obsahu - v "prvním čísle" mě překvapilo, že nové vedení se opět nezdrželo téměř emočních výlevů. Pokud bude tento způsob informovanosti (IL) zachovávat ryze věcnou notu, tak se ušetří také hodně prostředků. Pokud to dobře chápu, tak IL mají sloužit k věcné informovanosti občanů obce a nemají suplovat "zábavný časopis".

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 14:06

Vážený nechápavý občane. Základní struktura rozpočtu I.L. se skládá na jedné straně z výdajů (výroba + distribuce + plat redaktora), na straně druhé z příjmů (inzerce). Časopis je vydáván na křídě a barevně proto, že vedení města zatím nestanovilo výši celkových ročních nákladů na vydávání I.L., tudíž nepracuje s pevným rozpočtem schváleným zastupitelstvem. Proto chci, aby byly transparentně vyčísleny roční náklady na vydávání I.L., od těchto nákladů byl odečten předpokládaný příjem z inzerce (dá se dopočítat z minulých let). Výsledná částka by pak měla být předmětem diskuze v zastupitelstvu a měla by podléhat odsouhlasení zastupitelstvem.
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města a vývoj prodeje inzerce pak jasně stanoví např. jaký bude rozsah vydání (počet stran). Počet stran samozřejmě bude také záviset na použitém papíru, gramáži, barevném formátu atd.
Jednoduše řečeno, dokud na vydávání I.L. nebude mít vedení města stanoveno pevný finanční limit, bude ad hoc tvořit jednotlivá čísla jak uzná za vhodné.
M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: nechápavý občan (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 14:21

Děkuji, již to trochu chápu. :-)

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2011 14:58

přišlo mi dobré jak starý IL byl rozdělen na cca půlky - kousek po půlce inzerce nebo propagace, která mi nikdy nevadila - naopak je zajímavé procházet místní inzerci. 20% inzerátů je zbytečně málo.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2011 09:24

a co to dát na inzerci celý,vodpadne vyžírka redaktor a rozvážku by zmákli inzerenti :-)))

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2011 09:40

super nápad - navíc budou mít všichni čas a klid na práci .-))

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2011 20:24

no dyť to sem furt melduju-na důležitejch věcech se dycky shodnem :-)))

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: dude55 (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2011 21:45

taky by mohli v IL zřídit ruriku "nejlepší z fóra cernosice.org" nebo 3 x s - vůbec je to furt samý závažný téma, jako například jaký jsou zde hrozný hospody, parkovací stání o 5 čísel užší a jak máme do Skandinávie daleko - jasně, trajektem do Malmö, navíc přes Polsko, je to kus světa. Naštěstí to Dr. Rádl občas vylepší humornou scénkou - ale je v tom strašně sám a dost to fláká - ale vážně, tady se pobavím jenom díky němu.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 13.01.2011 23:15

Tak jsem obdržel podklady pro zastupitelstvo a mimo jiné obsahují ke schválení i návrh pravidel vydávání I.L. tak, jak jej zde uveřejnila Daniela. Takže bez diskuze :-(
S pozdravem M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 00:09

jasně že bez debat :-)))

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 00:19

Kdyby to bylo aspoň trochu kompetentní. Navíc je k tomu přidáno jakési osobní vyjádření nazvané "Proč bych chtěl pracovat v redakční radě I.L." akorát že není podepsané, takže vlastně nevíme kdo by chtěl pracovat v redakční radě :-(
M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: tramp (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 00:34

No konečně apoň nějaké rozhodnutísmiling smiley zatím se jen čistí Úřad, inu to je ok, vítěz bere vše, jak často říkám, uvidíme, hájení je hájení, těším se na koncepci města, , co bude dál...., apropós M. Strejčku co bys chtěl?! prohráls volby

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 00:53

Prohrál neprohrál o to přeci nejde. Mám v tom svoje prachy a ty teď dostane do ruky někdo, kdo za ně bude odpovědný asi jenom sám sobě. Jak probíhá čistka, zatím od vedení města ani řádka.
M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 08:55

jaký prachy???
že tys chtěl bejt ten vyžírka redaktórskej-styď se :-)))

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: Michal Strejcek (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 09:16

Daně Lojzorybo.
M.S.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: lojzaryba (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 09:19

řiká se daniele...

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: xyz (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 11:15

Na webu města se hledá nový tajemník.

Re: pravidla pro vydávání IL
Autor: tramp (IP zapsáno)
Datum: 14.01.2011 15:28

a nový šéf stavebního.....Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
CAPTCHA
This forum powered by Phorum.